avløpsanlegg og avløpledninger (kloakk)

Avløp (kloakk) fra området er løst med overføringsledning ned til Fagerhaug sentrum (E6) og koblet til Oppdal kommunes avløpsrenseanlegg nede ved Byna.

Spillvannsledninger (kloakk) fremføres til hver enkelt tomt og inngår i tomtepris.

Overvann og taknedløp må løses med bortledning til terreng.