vegetasjon på tomtene

Tomtene er idag bevokst med blandingsskog furu, gran og bjørk.

I utgangspunktet var det tenkt å beholde dagens vegetasjon, inntil fremtidig tomtekjøper fikk besiktiget tomten. I ettertid er vi kommet til at deler av området vil bli hugget, med enkelte furuer stående igjen. Fremdriften i slik hogst vil bli tilpasset.

Her er det flere hensyn å ta. Skog på fremforliggende tomter kan stenge for utsikten til bakenforliggende tomter, mens eierne av fremforliggende tomter kanskje ønsker noe skog o.s.v..

Her ønsker vi i utgangspunktet en dialog med fremtidige tomtekjøpere.