RegPlanNordmo_Trinn1

Reguleringsplan-/bebyggelsesplankart

kart reguleringsplan-bebyggelsesplan

Vedlagte regulerings-/bebyggelsesplan viser tomtenes plassering.

Merk at etablert avkjørsel inn til Fagerhauglia hytteområde avviker noe fra regulerings-/ bebyggelsesplan etter avtale med planavdeling hos Oppdal kommune, grunnet at stigningsforholdet på planlagt avkjørsel ville bli for bratt.